ประชาพิจารณ์

ทำไมต้องเลือกตั้งแบบ E-voting (โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์)

1. ประหยัดงบประมาณของสัตวแพทยสภา จากประมาณ 8 แสนบาท จะเหลือเพียง 3 แสนบาท
2. สะดวกไม่ยุ่งยาก โปร่งใส ตรวจสอบตัวตนได้
3. สรุปผลการเลือกตั้ง รวดเร็ว ปลอดภัย

คำถาม

เปลี่ยนระบบการเลือกตั้งเป็น E-voting ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล